DANH MỤC

 • Hotline: 0979.135.515

5 Quy tắc nói tiếng Anh bạn cần biết

Đây là 5 quy tắc nối tiếng anh hiệu quảcông ty dịch thuật Tân Á muốn chia sẻ cùng các bạn

5 quy tắc nói tiếng anh hiệu quả

Speaking Rules you need to know! – 5 quy tắc nói tiếng Anh bạn cần biết

 1. Don’t study grammar too much

This rule might sound strange to many students, but it is one of the most important rules. If you want to pass examinations, then study grammar. However, if you want to become fluent in English, then you should try to learn English without studying the grammar.

Studying grammar will only slow you down and confuse you. You will think about the rules when creating sentences instead of naturally saying a sentence like a native. Remember that only a small fraction of English speakers know more than 20% of all the grammar rules. Many students know more grammar than native speakers. I can confidently say this with experience. I am a native English speaker, majored in English Literature, and have been teaching English for more than 10 years. However, many of my students know more details about English grammar than I do. I can easily look up the definition and apply it, but I don’t know it off the top of my head.

I often ask my native English friends some grammar questions, and only a few of them know the correct answer. However, they are fluent in English and can read, speak, listen, and communicate effectively.

Do you want to be able to recite the definition of a causative verb, or do you want to be able to speak English fluently?

 1. Đừng tốn quá nhiều thời gian vào việc học ngữ pháp

Quy tắc này nghe có vẻ xạ lạ đối với nhiều sinh viên nhưng nó lại là một trong những quy tắc quan trọng nhất. Nếu bạn muốn vượt qua những kỳ thi thì nên học ngữ pháp. Tuy nhiên, nếu bạn muốn trở nên thành tạo tiếng Anh thì bạn nên cố gắng học tiếng Anh mà không học ngữ pháp.

Học ngữ pháp chỉ làm bạn nói chậm hơn gây lẫn lộn cho bạn. Bạn sẽ nghĩ về những quy tắc khi tạo câu thay vì nói những câu tự nhiên như người bản địa. Hãy nhớ rằng chỉ có một phần nhỏ những người nói tiếng Anh biết nhiều hơn 20% trong tất cả các quy tắc ngữ pháp. Nhiều sinh viên biết nhiều ngữ pháp hơn cả người bản địa. Tôi có thể  chắc chắn về điều này. Tôi là một người nói tiếng Anh bản địa, học chuyên ngành ngữ văn tiếng Anh và đã giảng dạy tiếng Anh hơn 10 năm. Tuy nhiên nhiều sinh viên của tôi lại biết nhiều ngữ pháp tiếng Anh hơn cả tôi. Tôi có thể dễ dàng tra cứu các định nghĩa và áp dụng nó nhưng tôi không thể tìm thấy từ trong đầu tôi.

Tôi thường hỏi những người bạn là người Anh bản địa một số câu hỏi ngữ pháp và chỉ có một số ít có thể trả lời đúng câu hỏi. Nhưng họ lại thông thạo tiếng Anh, có thể đọc, nói, nghe và giao tiếp tiếng Anh hiệu quả.

Bạn có muốn đọc thuộc định nghĩa của một động từ chỉ nguyên nhân hay bạn muốn nói từ đó bằng tiếng Anh một cách trôi chảy?

 1. Learn and study phrases

Many students learn vocabulary and try to put many words together to create a proper sentence. It amazes me how many words some of my students know, but they cannot create a proper sentence. The reason is because they didn’t study phrases. When children learn a language, they learn both words and phrases together. Likewise, you need to study and learn phrases.

 1. Tìm hiểu và  học cụm từ

Nhiều sinh viên học từ mới và cố gắng ghép nhiều từ với nhau để tạo thành một câu thích hợp. Một điều ngạc nhiên là một số sinh viên của tôi biết rất nhiều từ nhưng lại không thể tạo thành một câu thích hợp. Lý do là bởi vì họ không học các cụm từ. Khi một đứa trẻ học một ngôn ngữ, chúng học cả từ và các cụm từ cùng nhau. Vì vậy, bạn cần phải tìm hiểu và học các cụm từ.

If you know 1000 words, you might not be able to say one correct sentence. But if you know 1 phrase, you can make hundreds of correct sentences. If you know 100 phrases, you will be surprised at how many correct sentences you will be able to say. Finally, when you know only a 1000 phrases, you will be almost a fluent English speaker.

Nếu bạn biết 1000 từ, bạn vẫn khó có thể nói một câu đúng. Nhưng nếu bạn biết một cụm từ, bạn có thể tạo ra hàng trăm câu đúng. Nếu bạn biết 100 cụm từ, bạn sẽ ngạc nhiên vì bạn có thể nói rất nhiều câu đúng. Cuối cùng, khi bạn chỉ biết 1000 cụm từ, bạn sẽ trở thành một người thành thạo tiếng Anh.

The English Speaking Basics section is a great example of making numerous sentences with a single phrase. So don’t spend hours and hours learning many different words. Use that time to study phrases instead and you will be closer to English fluency.

Phần nói tiếng Anh cơ bản là một ví dụ tuyệt vời trong việc tạo ra nhiều câu chỉ với một cụm từ đơn giản. Vì vậy, không mất nhiều giờ đồng hồ để học nhiều từ khác nhau. Thay vào đó hãy sử dụng thời gian để học cụm từ, bạn sẽ nhanh chóng thành thạo tiếng Anh .

Don’t translate
When you want to create an English sentence, do not translate the words from your Mother tongue. The order of words is probably completely different and you will be both slow and incorrect by doing this. Instead, learn phrases and sentences so you don’t have to think about the words you are saying. It should be automatic.

Another problem with translating is that you will be trying to incorporate grammar rules that you have learned. Translating and thinking about the grammar to create English sentences is incorrect and should be avoided.

Đừng cố dịch
Khi bạn muốn tạo một câu tiếng Anh, đừng chuyển đổi các từ từ tiếng mẹ đẻ của bạn. Thứ tự của các từ có thể khác nhau sẽ khiến bạn nói chậm và sai. Thay vào đó, hãy học cụm từ và câu như vậy bạn sẽ không nghĩ về từng từ khi bạn nói ra. Nó sẽ tự động được tuôn ra.

Một vấn đề khác nữa khi dịch là bạn cố gắng kết hợp các quy tắc ngữ pháp mà bạn đã học được.  Dịch và nghĩ về ngữ pháp để tạo một câu tiếng Anh là cách làm không đúng và nên tránh.

 1. Reading and Listening is NOT enough. Practice Speaking what you hear!

Reading, listening, and speaking are the most important aspects of any language. The same is true for English. However, speaking is the only requirement to be fluent. It is normal for babies and children to learn speaking first, become fluent, then start reading, then writing. So the natural order is listening, speaking, reading, then writing.

 1. Đọc và nghe là chưa đủ. Hãy kết hợp nói những gì mà bạn nghe được.

Đọc, nghe và nói là một trong những khía cạnh quan trọng của bất kỳ ngôn ngữ nào. Điều này cũng đúng đối với tiếng Anh. Tuy nhiên, nói là yêu cầu duy nhất để sử dụng thành thạo. Những đứa trẻ sơ sinh và những đứa bé cũng học nói đầu tiên sau đó thành thạo rồi mới bắt đầu đọc và viết. Như vậy, quy luật tự nhiên là nghe, nói, đọc và viết.

First Problem
Isn’t it strange that schools across the world teach reading first, then writing, then listening, and finally speaking? Although it is different, the main reason is because when you learn a second language, you need to read material to understand and learn it. So even though the natural order is listening, speaking, reading, then writing, the order for students is reading, listening, speaking, then writing.

Vấn đề trước tiên, không phải là lạ khi các trường học trên toàn thế giới dạy đọc đầu tiên sau đó mới đến viết, nghe và cuối cùng là đọc? Mặc dù nó khác nhau nhưng nguyên nhân chính là vì khi bạn học ngôn ngữ thứ hai, bạn cần phải đọc để hiểu và học nó. Dù quy luật tự nhiên là nghe, nói, đọc, viết nhưng trình tự việc học của sinh viên thường là đọc, nghe, nói và viết.

Second Problem
The reason many people can read and listen is because that’s all they practice. But in order to speak English fluently, you need to practice speaking. Don’t stop at the listening portion, and when you study, don’t just listen. Speak out loud the material you are listening to and practice what you hear. Practice speaking out loud until your mouth and brain can do it without any effort. By doing so, you will be able to speak English fluently.

Vấn đề thứ hai, lý do nhiều người có thể đọc và nghe là bởi vì tất cả họ đều thực hành. Nhưng để nói tiếng Anh thành thạo, bạn cần phải thực hành nói. Đừng dừng lại ở phần nghe và khi bạn học, không chỉ nghe. Nói to từ ngữ bạn đang nghe và thực hành những gì bạn nghe. Thực hành nói to cho đến khi miệng và bộ não của bạn có thể làm được điều đó mà không cần bất kỳ một nỗ lực nào. Cứ làm như vậy, bạn có thể nói tiếng Anh thành thạo.

 1. Submerge yourself

Being able to speak a language is not related to how smart you are. Anyone can learn how to speak any language. This is a proven fact by everyone in the world. Everyone can speak at least one language. Whether you are intelligent, or lacking some brain power, you are able to speak one language.

 1. Hòa mình vào trong tiếng Anh

Khả năng nói một ngôn ngữ không liên quan đến thông minh của bạn. Bất kỳ ai cũng có thể học nói một ngôn ngữ bất kỳ. Đây là một thực tế đã được chứng minh bởi tất cả mọi người trên thế giới. Mọi người đều có thể nói ít nhất một ngôn ngữ. Ngay cả khi bạn thông minh hoặc chậm phát triển, bạn vẫn có thể nói được một  ngôn ngữ.

This was achieved by being around that language at all times. In your country, you hear and speak your language constantly. You will notice that many people who are good English speakers are the ones who studied in an English speaking school. They can speak English not because they went to an English speaking school, but because they had an environment where they can be around English speaking people constantly.

There are also some people who study abroad and learn very little. That is because they went to an English speaking school, but found friends from their own country and didn’t practice English.

You don’t have to go anywhere to become a fluent English speaker. You only need to surround yourself with English. You can do this by making rules with your existing friends that you will only speak English. You can also carry around an iPod and constantly listen to English sentences. As you can see, you can achieve results by changing what your surroundings are. Submerge yourself in English and you will learn several times faster.

Điều này đạt được bằng cách được bao vây xung quanh bởi ngôn ngữ mọi lúc. Ở đất nước của bạn, bạn nghe và nói ngôn ngữ của bạn thường xuyên. Bạn sẽ thấy rằng nhiều người nói tiếng Anh tốt là những người học tập trong 1 trường nói tiếng Anh. Họ có thể nói tiếng Anh không phải vì họ đã học trong một trường nói tiếng Anh mà vì họ có một môi trường mà ở đó họ bị bao vây xung quanh bởi những người nói tiếng Anh  thường xuyên.

Ngoài ra, cũng có một số người đi du học và học rất ít. Đó là bởi vì họ đã đến một trường nói tiếng Anh nhưng tìm thấy những bạn bè từ đất nước của họ và không phải thực hành tiếng Anh.

Bạn không phải đi bất kỳ nơi đâu để trở thành một người thành thạo tiếng Anh. Bạn chỉ cần bao quanh mình bởi tiếng Anh. Bạn có thể làm được điều này bằng cách quy định với bạn bè hiện tại của bạn rằng bạn chỉ nói tiếng Anh. Bạn cũng có thể mang bên mình 1 chiếc ipod và thường xuyên nghe những câu tiếng Anh. Rồi bạn sẽ  thấy, bạn có thể đạt được kết quả bằng cách thay đổi những gì xung quanh mình. Ngâm mình trong tiếng Anh  và bạn sẽ học nhanh hơn nhiều lần.

 1. Study correct material

A common phrase that is incorrect is, “Practice makes perfect.” This is far from the truth. Practice only makes what you are practicing permanent. If you practice the incorrect sentence, you will have perfected saying the sentence incorrectly. Therefore, it is important that you study material that is commonly used by most people.

Another problem I see is that many students study the news. However, the language they speak is more formal and the content they use is more political and not used in regular life. It is important to understand what they are saying, but this is more of an advanced lesson that should be studied after learning the fundamental basics of English.

Studying English with a friend who is not a native English speaker is both good and bad. You should be aware of the pros and cons of speaking with a non native speaking friend. Practicing with a non native person will give you practice. You can also motivate each other and point out basic mistakes. But you might pick up bad habits from one another if you are not sure about what are correct and incorrect sentences. So use these practice times as a time period to practice the correct material you studied. Not to learn how to say a sentence.

In short, study English material that you can trust, that is commonly used, and that is correct.

 1. Nghiên cứu đúng tài liệu.

Một cụm từ phổ biến không đúng là “thực hành một cách hoàn hảo”. Điều này khác xa sự thật. Thực hành giúp cho bạn luyện tập thường xuyên. Nếu bạn thực hành những câu không đúng, bạn sẽ hoàn thiện việc nói những câu không đúng. Vì vậy, điều quan trọng là bạn nghiên cứu tài liệu mà đa số mọi người thường sử dụng.

Một vấn đề khác nữa mà chúng tôi thấy là nhiều sinh viên học thông qua các tin tức. Tuy nhiên, ngôn ngữ mà họ nói thường là ngôn ngữ trang trọng và nội dung mà họ sử dụng phần nhiều là về chính trị mà không có trong đời sống thường ngày. Điều quan trọng là phải hiểu những gì họ nói nhưng đây phần nhiều là những bài học nâng cao chỉ nên nghiên cứu sau khi đã học chương trình cơ bản của tiếng Anh .

Học tiếng Anh  với một người bạn không phải là người bản địa  vừa có mặt tốt, vừa có mặt xấu. Bạn cần phải nhận thức được ưu và nhược điểm của việc nói tiếng Anh với một người không phải người bản địa. Thực hành với người không phải người bản địa sẽ giúp bạn luyện tập. Bạn cũng có thể khuyến khích mỗi người và chỉ ra những sai lầm cơ bản. Nhưng bạn có thể học cả những thói quen xấu từ một người khác nếu bạn không chắc chắn về những câu đúng và không đúng là gì. Như vậy, hãy sử dụng thời gian luyện tập này như một giai đoạn để thực hành những tài liệu đúng mà bạn đã học. Không học cách nói một câu.

Trong ngắn hạn, nghiên cứu các tài liệu tiếng Anh mà bạn tin tưởng nó thường được sử dụng và đó là đúng

sưu tầm

CÁC TIN LIÊN QUAN

Dịch thuật Tân Á

Dịch thuật Tân Á là công ty dịch thuật chuyên nghiệp hàng đầu Việt Nam cung cấp các dịch vụ dịch thuật, công chứng, hợp pháp hóa lãnh sự, hỗ trợ Sao y bản chính...

Văn phòng tại Hà Nội

  • Phòng 801, Tầng 8, Tòa Nhà TOP OFFICE, Số 83 Nguyễn Ngọc Vũ, Láng Hạ, Hà Nội
  • 024.62919395 - 0979.135.515
  • hanoi@dichthuattana.com

Văn phòng tại TP. Hồ Chí Minh

Gọi ngay 0979 135 515